Gegevensbescherming

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Dit privacybeleid informeert over de verwerking van persoonsgegevens op de website van het advocatenkantoor Liwerski und Partner Partnerschaftsgesellschaft.

Verantwoordelijk: Eckart Liwerski

Liwerski und Partner Partnerschaftsgesellschaft
Lindenallee 23, 47533 Kleve
liwerski@steuerberater-rechtsanwalt.de
Fon: +49 (0) 2821 25069
Fax: +49 (0) 2821 28468

Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk, en wij willen dan ook dat u zich veilig voelt als u onze internetpagina’s bezoekt. Wij verwerken persoonsgegevens, die tijdens een bezoek aan onze website worden gegenereerd, een en ander volgens de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-Datenschutz Grundverordnung, DSGVO).

Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website
Tijdens het bezoek aan onze website wordt er vanuit uw apparaat via uw browser automatisch informatie gezonden naar onze website. Deze informatie wordt vervolgens tijdelijk in een zogenoemd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij, zonder dat u daar iets voor doet, verzameld en tot het moment van automatisch wissen opgeslagen:

 • het IP-adres van de computer, waarvandaan de website wordt bezocht
 • datum en tijd van inloggen
 • naam en URL van de opgeroepen gegevens
 • de website, van waaruit onze website wordt bezocht (referentie-URL)
 • de gebruikte browser en eventueel ook het besturingssysteem van uw compuer
 • naam van de provider, die u toegang geeft tot internet

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • zorgen voor een vlekkeloze verbinding met onze website
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • analyse van de zekerheid en stabiliteit van het systeem
 • overige administratieve doeleinden

Juridische grondslag

De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens is gelegen in art. 6 al. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De verwerking van de genoemde gegevens is nodig voor het beschikbaar maken van de website en dient daarmee ook de belangen van ons bedrijf.

Opslagduur

Zodra de genoemde gegevens niet meer nodig zijn voor het gebruik van de website, dan worden deze gewist. Het verzamelen van gegevens om de website te laten functioneren en het opslaan van deze gegevens in logfiles is voor het goed functioneren van de website echt noodzakelijk. Dientengevolge is van de zijde van de gebruiker geen bezwaar mogelijk. Een omvangrijkere opslag van gegevens kan in individuele gevallen plaatsvinden, als dat wettelijk voorgeschreven is.

Het doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden, als:

 • zij hiervoor hun nadrukkelijke toestemming conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter. a AVG (DSGVO) hebben verleend
 • dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6. al. 1 blz. 1 letter b AVG (DSGVO) voor het nakomen van de overeenkomst met u noodzakelijk is.
 • conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter c AVG (DSGVO) voor het doorgeven een wettelijke verplichting aanwezig is.
 • het doorgeven conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter f AVG (DSGVO) voor de borging van de belangen van het bedrijf alsmede voor de realisatie, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen, dat u er een groot belang bij heeft om uw gegevens niet verder door te geven.

Gegevens van sollicitanten

Via onze website is het mogelijk om per email te solliciteren. Als u ons uw sollicitatiegegevens toestuurt, dan is het doel van de verwerking daarin gelegen, om uit de ingezonden gegevens de meest geschikte sollicitant te vinden. De juridische basis voor de verwerking van uw emailadres is art. 6 al. 1 letter f AVG (DSGVO).

Het wissen van gegevens

Uw gegevens worden slechts bewaard totdat er een beslissing is genomen over het aan te stellen personeel. Daarna worden uw gegevens gewist.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • volgens art. 15 AVG (DSGVO) informatie omtrent uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. Met name kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, ten aanzien van wie uw gegevens werden of worden blootgelegd, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, alsmede over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en eventueel essentiële informatie inzake de details ervan;
 • volgens art. 16 AVG (DSGVO) onmiddellijk de correctie eisen van onjuiste of incompleet opgeslagen persoonsgegevens;
 • volgens art. 17 AVG (DSGVO) de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, voor zover het niet gaat om de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, de vervulling van een juridische verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de realisatie, de uitoefening of verdediging van juridische aanspraken noodzakelijk is;
 • volgens art. 18 AVG (DSGVO) de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt aangevochten, de verwerking onrechtmatig is, u echter het verwijderen ervan afkeurt en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter toch nodig heeft voor de realisatie, de uitoefening of verdediging van juridische aanspraken of u volgens art. 21 AVG (DSGVO) bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend;
 • volgens art. 20 AVG (DSGVO) uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat te verkrijgen of de doorzending aan een andere verantwoordelijke te eisen;
 • volgens art. 7 al. 3 AVG (DSGVO) uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dat heeft dan als gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op basis van deze toestemming plaatsvond, niet meer mogen voortzetten en
 • volgens art. 77 AVG (DSGVO) bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende instantie in de plaats waar u gewoonlijk verblijft of werkt of daar, waar ons bedrijf is gevestigd.

Recht op bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 al. 1 blz. 1 letter f AVG (DSGVO) worden verwerkt, heeft u het recht om op basis van art. 21 AVG (DSGVO) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor redenen zijn, die voortkomen uit uw bijzondere situatie of voor zover het bezwaar zich richt tegen directe reclame. Bij dat laatste heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgaaf te doen van een bijzondere situatie door ons zal worden ingewilligd. Mocht u van uw recht op herroeping of bezwaar gebruik maken, dan is een email aan ons voldoende. U vindt onze contactgegevens onder Impressum.