Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij hebben de inhoud van onze website met de nodige zorgvuldigheid ingericht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie geven. Volgens § 7 al. 1 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn wij volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen inhoud. Voor beslissingen, die de gebruiker op grond van de geboden informatie treft aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Alle inhoud dient ter algemene informatie en betreft geen dienstverlening met betrekking tot zakelijk, boekhoudtechnisch, juridisch of overig advies. De inhoud is niet geschikt om een individuele advisering door ter zake kundige personen, die rekening houden met de concrete omstandigheden van de individuele situatie, te vervangen. Volgens §§ 8 tot en met 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn wij als dienstverlener niet verplicht om doorgegeven, ergens anders opgeslagen of eigen opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden, die op illegale activiteiten duiden. De verplichtingen vanuit de algemene wetgeving om dergelijke informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren blijven echter bestaan. Een eventuele aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk na het tijdstip, waarop kennis werd genomen van een concrete overtreding van de wet. Bij het bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij de inhoud per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Vanaf onze website wordt ook naar talrijke externe inhoud op internet verwezen. De inhoud van de gelinkte internetpagina’s is opgezet door instituties en/of bedrijven, waarop wij geen invloed hebben. Wij maken ons de aldaar gepresenteerde inhoud niet tot eigen inhoud. Voor het aanbod van derden nemen wij geen enkele aansprakelijkheid. Indien u op deze internetpagina of op een pagina, waarnaar wordt verwezen, bedenkelijke inhoud of inhoud die strijdig is met de wet aantreffen, dan zijn wij u dankbaar als u ons daarover informeert. Zodra er echter duidelijke aanwijzingen zijn voor wetsovertredingen, dan zullen wij onmiddellijk de link naar deze informatie opheffen.

Aansprakelijkheid voor emails

De verzending van emails aan ons vanuit onze website heeft geen tijdswerend effect. Op deze plaats geldt ook de toelichting, dat de communicatie per email via het internet onzeker is en er altijd de mogelijkheid bestaat dat vreemden de inhoud kunnen zien en de data kunnen manipuleren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om begrip, dat wij noch aansprakelijk zijn voor de inhoud noch voor de manipulatie van de inhoud van emails. Wij treffen bij ons op kantoor alle passende maatregelen om ons tegen virussen te beschermen. Vanwege het wederzijdse belang van een consistent verloop van de communicatie verzoeken wij u om gebruik te maken van antivirussoftware en om bestandjes, die aan emails hangen, vóór het verzenden of openen ervan met een antivirusprogramma te controleren, aangezien wij voor schade hierdoor niet aansprakelijk zijn.

Copyright

De layout van de homepage, de gebruikte grafieken en foto’s, de verzameling zowel als de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, ook die van de fotografische weergave, de vermenigvuldiging en de verspreiding door middel van een bijzonder proces (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers en datanetwerken), ook gedeeltelijk, behouden wij ons voor.

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen – informatie volgens §§ 36 en 37 van de Duitse Wet inzake het beslechten van consumentenzaken (“VSBG”)

Aan een procedure ter beslechting van verschillen bij een consumentenorganisatie nemen wij niet deel. De toezichthouders, die op ons bedrijf toezien, bemiddelen op verzoek bij geschillen, bijv. naar aanleiding van een declaratie van honoraria of het niet afstaan van stukken, tussen de leden van de Kamer en haar opdrachtgevers. Het gaat hierbij dan om een mediationprocedure. Aan andere procedures voor bemiddeling nemen wij niet deel. De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor buitengerechtelijke online-beslechting van geschillen als het gaat om consumentengeschillen betreffende verplichtingen uit overeenkomsten, uit koop- en dienstverleningsovereenkomsten, die online werden afgesloten. U kunt dit platform onder de volgende link bereiken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

http://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de 

 

⇒  Contact